A A A

Strona główna

Fotoamatorzy coraz powszechniej posługują się lampami błyskowymi. Potrzeba ich nabycia pojawia się w chwili, gdy już zawodzą wszelkie metody zastępcze, umożliwiające warunkach oświetleniowych. Kiedy ciągłego, bo jest to niewygodne uzależnienie od sieci elektrycznej, oraz wysokoczułych materii? Odczuwamy potrzebę wykonania zdjęcia w trudnych wa­runkach, ale możemy używać źródła światła ze względu na duże jego rozmiary i gdy nie wystarcza już stosowanie jasności ok. 27-30 DIN, wówczas używamy uniwersalnego źródła światła.

Źródłem takim jest lampa błyskowa w szczególności jej elektroniczna wersja.

Posiadacze tych urządzeń posługują się nimi w sposób naj­prostszy, nie przeczuwając nawet, jakie tkwią w nich możliwości. Wynika to z marginesowego, potraktowamia w książkach wydanych w kraju zagadnienia Stosowania lamp Błyskowych. Ponadto nie uwzględ­niają one ogrcWiegp postępuSw Konstrukcjach lamp błyskowych, jaki nastąpił w lataoŁ sredemdziesiąwch. Niekiedy w jakimś czasopiśmie pojawia się artyuł omawiającłw sposób fragmentaryczny tylko niektóre aspekty eksploatacji lamp Błyskowych. Niniejs£SKpraca stara się pę luKt wypełnić i dostarczyć właści­cielom lamp Kysrapwych wiadom aści, ktote pozwolą na pełne wykorzy­stanie walArówposiadanego sprz tu. Tym, Wórzy nie mają tego cennego urządzeniajUksKjaeczka niniejsz; może porrróc w jego zakupie. W pyWszych jej rozdzii łach omówiono^ są takie zagadnienia, jak konstruHcjasi podstawy praA ddłowej eksploatacji lamp błyskowych spaleniowycłni elektronowych > 'raz z ich osprzęterto oraz system liczb przewodnich. Nltolęjne rozdzij y przedstawiają zastosowanie lamp błyskowych w fotografii amator ikiej. Marginesowo zoseały tu potrakto­wane spaleniowe lampy błysk( we. Wynika to z faktu^ż ten rodzaj oświetlenia błyskowego jest oł ecnie bardzo szybko wypierany przez coraz tańsze i łatwiejsze w obsł idze elektronowe lampy błyskowe. Niezbędnym uzupełnień em tej książeczki jest instntkcja fa- Przed kupnem lampy błyskowej należy się zastanowić nad dwiema za­sadniczymi sprawami. Po pierwsze, w jakim stopniu będzie ona wyko­rzystywana oraz, po drugie, jaką kwotę możemy na ten sprzęt prze­znaczyć. Jeżeli z założenia lampa błyskowa będzie używana bardzo rzadko, zaledwie kilka razy w roku, to nie warto kupować sprzętu drogiego i skomplikowanego, bo nie zamortyzuje się. W tym wypadku powinna w pełni zadowolić nabywcę prosta w budowie i łatwa w obsłu­dze, a przede wszystkim bardzo tania — chociaż kosztowna w eksploa­tacji — błyskowa lampa spaleniowa. W Polsce produkuje się tego typu urządzenie pod nazwą AMILUX. Jeżeli aspiracje nasze nadal nie są wygórowane, ale liczba wyko­nywanych rocznie zdjęć jest już znacznie większa, warto się zaintere­sować elektronowymi lampami błyskowymi jak najprostszego typu, jakimi są np. radzieckie lampy CZAJKA i FIL, japońska TOSHIBA 202 albo też produkowana w NRD lampa SL 5. Są to urządzenia o niedużej mocy i w porównaniu z wieloma innymi fleszami nieskomplikowane. Wprawdzie ich cena jest kilkanaście razy wyższa niż lampy spaleniowej, ale za to koszt jednego zdjęcia jest nieporównywalnie mniejszy i przy większej ich liczbie wysoki koszt elektronowej lampy błyskowej szybko się zamortyzuje. Jeżeli aspiracje nasze sięgają jeszcze wyżej i stać nas na to, aby je zaspokoić, wówczas najlepiej nabyć elektronową lampę błyskową z komputerem. Najprostszym przedstawicielem tej grupy lamp jest dostępna swojego czasu, w sklepach Foto-Optyki japońska lampa błyskowa NATIONAL 2002. W zasadzie poza wbudowanym komputerem niczym się ona nie różni od popularnej lampy SL 5 produkowanej w NRD. Gdyby jednak chcieć w pełni wykorzystać zaletę, jaką jest wbudowany w lampę komputer, należałoby się wykosztować i nabyć lampę trochę silniejszą i jednocześnie taką, która pozwala na skierowanie strumienia świetlnego w dowolną stronę bez zmiany położenia czujnika komputera. Tę grupę reprezentują NATIONAL PE 250 S i VI-VITAR 283. Do tej pory była mowa o lampach o liczbie przewodniej* poniżej 35. Następnym krokiem byłoby jej zwiększenie powyżej 40, co w zna­cznym stopniu rozszerza możliwości operowania światłem. Grupę tę * Wielkość ta jest zdefiniowana na stronie 19. reprezentuje seria lamp zachodnioniemieckiej firmy BRAUN, ozna­czona liczbą 2000. Jest to już bardzo drogi sprzęt, w pełni profesjonalny, na który niewielu amatorów może sobie pozwolić. Do grupy tej należą m.in. lampy BRAUN 410 VC i BRAUN F 900. Wysokie ceny tego typu sprzętu nie zmieniają jednak faktu, iż jest on bardzo cennym na­rzędziem pracy fotografa i znacznie rozszerza możliwości wykonywania zdjęć czy uzyskiwania efektów specjalnych.